Strona główna >> Regulamin

Regulamin

REGULAMIN KORZYSTANIA Z MATERIAŁÓW I USŁUG
MIEJSKIEJ I POWIATOWEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
IM. JÓZEFA IGNACEGO KRASZEWSKIEGO W BEŁCHATOWIE

 

Rozdział 1

Przepisy ogólne

§ 1. Niniejszy „Regulamin korzystania z materiałów i usług Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Józefa Ignacego Kraszewskiego w Bełchatowie” określa warunki i zasady korzystania z materiałów i usług Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Józefa IgnacegoKraszewskiego w Bełchatowie.

§ 2. Ilekroć w niniejszym „Regulaminie korzystania z materiałów i usług Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Józefa IgnacegoKraszewskiego w Bełchatowie” jest mowa o:

1) Regulaminie – należy przez to rozumieć „Regulamin korzystania z materiałów i usług Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. JózefaIgnacego Kraszewskiego w Bełchatowie”;

2) Bibliotece – należy przez to rozumieć Miejską i Powiatową Bibliotekę Publiczną im. Józefa Ignacego Kraszewskiego w Bełchatowie;

3) agendach – należy przez to rozumieć Bibliotekę główną i filie Biblioteki;

4) Bibliotece głównej – należy przez to rozumieć siedzibę Biblioteki - ul. Kościuszki 9;

5) filiach – należy przez to rozumieć: Filię nr 1 - ul. Rynek Grocholski 18, Filię nr 4 - ul. Turkusowa 7;

6) Użytkowniku – należy przez to rozumieć osobę, korzystającą z materiałów i usług bibliotecznych;

7) dokumencie tożsamości – należy przez to rozumieć dokument urzędowy ze zdjęciem, potwierdzający tożsamość osoby ubiegającej się okorzystanie z materiałów i usług bibliotecznych zawierający dane osobowe tj.: nazwisko i imię (imiona), datę urodzenia, PESEL;

8) karcie zobowiązania – należy przez to rozumieć dokument zawierający:

a) dane Użytkownika: nazwisko i imię (imiona), datę urodzenia, PESEL, adres zamieszkania, adres korespondencji, grupę statystyczną, telefonkontaktowy, adres e-mail, numer karty bibliotecznej (na karcie zobowiązania – legitymacja), datę zapisu. W przypadku małoletniego Użytkownikadodatkowo dane opiekuna prawnego: nazwisko i imię (imiona), PESEL, adres zamieszkania, telefon kontaktowy i adres e-mail,

b) oświadczenie Użytkownika o znajomości i przestrzeganiu postanowień Regulaminu,

c) pouczenie Użytkownika o odpowiedzialności karnej wynikającej z Kodeksu karnego za składanie fałszywego oświadczenia (art. 233),

d) zgodę Użytkownika na przetwarzanie danych kontaktowych (nr telefonu, adres e-mail);

9) karcie bibliotecznej – należy przez to rozumieć kartę umożliwiającą wypożyczanie materiałów bibliotecznych oraz korzystanie z usługbibliotecznych;

10) materiałach bibliotecznych – należy przez to rozumieć dokumenty zawierające utrwalony wyraz myśli ludzkiej, przeznaczone dorozpowszechniania, niezależnie od nośnika fizycznego i sposobu zapisu treści, tj.: dokumenty graficzne, dźwiękowe, wizualne, audiowizualne ielektroniczne.

Rozdział 2

Warunki i zasady korzystania z Biblioteki

§ 3. Usługi Biblioteki są ogólnodostępne i bezpłatne, z zastrzeżeniem usług wyszczególnionych w obowiązującym cenniku.

  • § 4. Dyrektor Biblioteki ma prawo zmienić zasady funkcjonowania Biblioteki, w tym zamknąć lub ograniczyć godziny otwarcia Biblioteki z powodu awarii, inwentaryzacji zbiorów lub innych nieprzewidzianych przyczyn.

§ 5. Użytkownik zapisujący się do Biblioteki powinien:

1)  zapoznać się z Regulaminem;

2)  okazać dokument tożsamości;

3)  podpisać kartę zobowiązania.

§ 5a. Biblioteka oferuje usługę zdalnego zapisu do Biblioteki poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie www.biblioteka.belchatow.pl, w  katalogu on-line, w zakładce konto. Zapis uprawnia do korzystania z usług zamawiania lub rezerwacji książek, audiobooków i filmów. Założone konto należy potwierdzić osobiście w Bibliotece, w ciągu 7 dni od momentu rejestracji, tj.: podpisać kartę zobowiązania, odebrać kartę biblioteczną i wypożyczyć zamówione lub zarezerwowane materiały biblioteczne. Niedotrzymanie terminu skutkuje likwidacją konta.

§ 6. Małoletniego Użytkownika zapisuje opiekun prawny, który odpowiada za niego i wypożyczone przez niego materiały biblioteczne.

§ 7. Użytkownik mający nierozliczone zobowiązania wobec Biblioteki, nie może zapisać do Biblioteki Użytkownika małoletniego.

§ 8. Podpisanie przez Użytkownika karty zobowiązania jest równoznaczne z poświadczeniem odbioru karty bibliotecznej, którą Użytkownikotrzymuje bezpłatnie i może posługiwać się nią we wszystkich agendach. Utratę karty bibliotecznej Użytkownik zgłasza w dowolnej agendzie, cospowoduje zablokowanie konta i uniemożliwienie korzystania z niej przez osoby trzecie.

§ 9. Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za posługiwanie się kartą biblioteczną przez osoby trzecie, do czasu zgłoszenia jej utraty przezwłaściciela.

§ 10. Za utraconą kartę biblioteczną Użytkownik otrzymuje bezpłatnie nową kartę, którą może odebrać w dowolnej agendzie.

§ 11. Użytkownik powinien niezwłocznie poinformować Bibliotekę o wszelkich zmianach danych osobowych zawartych w karcie zobowiązania.

§ 12. Bibliotekarz może odmówić obsługi Użytkownika, który nie posiada zaktualizowanych danych osobowych na karcie zobowiązania orazaktualnej karty bibliotecznej.

§ 13. Użytkownik ma dostęp do katalogu online (OPAC) i swojego konta internetowego. Do aktywacji konta internetowego niezbędny jest login ihasło, które należy odebrać w dowolnej agendzie.

§ 14. W Bibliotece obowiązuje zakaz palenia tytoniu w tym e-papierosów, używania środków odurzających, wprowadzania zwierząt za wyjątkiempsów asystujących. Nie obsługuje się osób nietrzeźwych oraz niestosujących się do norm społecznych.

§ 15. W przypadku agresywnego lub niestosownego zachowania Użytkownika na terenie Biblioteki, bibliotekarz ma prawo wezwać odpowiedniesłużby.

§ 16. Użytkownikom korzystającym z wolnego dostępu do księgozbioru zaleca się korzystanie z szatni.

§ 17. Biblioteka nie odpowiada za rzeczy Użytkownika pozostawione na jej terenie.

Rozdział 3

Zasady wypożyczania i udostępniania materiałów bibliotecznych

§ 18.    Biblioteka prowadzi komputerową rejestrację Użytkowników, odwiedzin i wypożyczeń książek, audiobooków i filmów.

§ 19.  Wypożyczenia materiałów bibliotecznych, o których mowa w § 18, odbywają się za okazaniem karty bibliotecznej. Bibliotekarz może zażądać okazania dokumentu tożsamości.

§ 20.    W każdej agendzie Użytkownik może wypożyczyć do 5 książek. Ponadto, w Bibliotece głównej w Wypożyczalni dla dorosłych (ul. Kościuszki 9) może wypożyczyć
do 5 audiobooków i do 5 filmów.

§ 21.  Rekomenduje się wypożyczanie książek, audiobooków i filmów po wcześniejszym ich zamówieniu bądź zarezerwowaniu drogą e-mailową, telefonicznie lub przez system biblioteczny.

§ 22.    Książki lub audiobooki, zamówione bądź zarezerwowane, należy odebrać w danej agendzie przed upływem 7 dni od dokonania rezerwacji lub pozyskania informacji o ich dostępności. Zamówione bądź rezerwowane filmy należy odebrać w ciągu 2 dni od dokonania rezerwacji lub pozyskania informacji o ich dostępności. Nieodebranie materiałów bibliotecznych, o których mowa w niniejszym paragrafie, w wyznaczonym terminie skutkuje anulowaniem zamówienia lub rezerwacji.

§ 23.    Książki i audiobooki wypożycza się na okres nie dłuższy niż 35 dni. Filmy na okres nie dłuższy niż 7 dni.

§ 24.  Biblioteka, przed upływem terminu zwrotu, na prośbę Użytkownika, może wydłużyć okres ich wypożyczenia, jeśli nie ma na nie zapotrzebowania ze strony innych Użytkowników.

§ 25.    Łączny okres wypożyczenia książki lub audiobooka razem z prolongatą nie może przekroczyć 210 dni, a filmu 14 dni. Po tym okresie wymienione materiały biblioteczne powinny zostać zwrócone do odpowiedniej agendy.

§ 26.    W każdej agendzie Użytkownik, który posiada kartę biblioteczną może wypożyczyć do 5 czasopism na okres nie dłuższy niż 35 dni z wyjątkiem czasopism: bieżących, dzienników, roczników oprawnych i archiwalnych, prasy regionalnej oraz zbiorów regionalnych z których Użytkownik może korzystać tylko na miejscu po uprzednim odnotowaniu tego przez bibliotekarza. Roczniki czasopism oprawnych i archiwalnych Użytkownik zamawia
u bibliotekarza. Po skorzystaniu z wymienionych materiałów bibliotecznych Użytkownik zobowiązany jest oddać je bibliotekarzowi.

§ 27.  Biblioteka może żądać zwrotu wypożyczonych materiałów bibliotecznych przed terminem jeśli jest na nie zapotrzebowanie ze strony innych Użytkowników.

§ 28.    Wypożyczone materiały biblioteczne należy oddać w agendzie, w której zostały wypożyczone.

§ 29.  Biblioteka może czasowo udostępnić Użytkownikowi wykupiony przez nią dostęp do książek on-line na zasadach określonych w odrębnym regulaminie.

§ 30.  Biblioteka oferuje usługę „Książka z dostawą do domu”, skierowaną do osób starszych, chorych, niepełnosprawnych ruchowo. Zasady korzystania z usługi określa odrębny regulamin.

§ 31.  Biblioteka umożliwia wypożyczenie odtwarzacza cyfrowej książki mówionej Czytak 4 osobom niewidomym i słabowidzącym na zasadach określonych w odrębnym regulaminie.

§ 32.  Biblioteka umożliwia bezpłatne korzystanie ze Zbiorów Biblioteki Narodowej, za pośrednictwem Cyfrowej Wypożyczalni Publikacji Naukowych Academica. Zasady korzystania z wypożyczalni określa odrębny regulamin.

§ 33.    Użytkownikowi posiadającemu kartę biblioteczną, Biblioteka może odpłatnie sprowadzić książkę z innej biblioteki za pośrednictwem wypożyczeń międzybibliotecznych. Wysokość opłaty zgodnie z obowiązującym cennikiem.

§ 34.    Z książek sprowadzonych za pośrednictwem wypożyczeń międzybibliotecznych Użytkownik może skorzystać wyłącznie na miejscu przez okres ustalony przez bibliotekę wypożyczającą.

§ 35.    Biblioteka wykonuje płatną usługę kserograficzną (tylko z materiałów bibliotecznych)
z uwzględnieniem § 65 niniejszego Regulaminu. Wysokość opłaty zgodnie z obowiązującym cennikiem.

§ 36.    Biblioteka wykonuje płatną usługę sporządzania zestawienia bibliograficznego. Wysokość opłaty zgodnie z obowiązującym cennikiem.

 

Rozdział 4

Przetrzymywanie materiałów bibliotecznych

§ 37.    Biblioteka nie ma obowiązku przypominania Użytkownikowi o terminie zwrotu wypożyczonych przez niego materiałów bibliotecznych.

§ 38.    Użytkownikowi, który podał numer telefonu lub adres poczty elektronicznej, Biblioteka może wysłać powiadomienie w formie sms lub e-mail o konieczności zwrotu materiałów bibliotecznych. Powiadomienie niniejsze jest generowane automatycznie przez system i ma jedynie charakter pomocniczy oraz informacyjny.

§ 39.    Za niezwrócenie w terminie wypożyczonych książek, audiobooków i filmów Biblioteka nalicza opłatę za każdy dzień przetrzymania ww. materiałów bibliotecznych w wysokości zgodnej z obowiązującym cennikiem.

§ 40.    Użytkownik zobowiązany jest do pokrycia kosztów wysłanej mu korespondencji informującej o konieczności zwrotu materiałów bibliotecznych i dokonaniu naliczonej opłaty.

§ 41.    Wysłaną przez Bibliotekę korespondencję, na podany przez Użytkownika adres, uważa się za doręczoną po upływie 14 dni od daty wysłania.

§ 42.    Jeśli Użytkownik, mimo upomnienia, odmawia oddania materiałów bibliotecznych oraz uiszczenia w ciągu 14 dni od daty doręczenia należnych opłat, Biblioteka może dochodzić swych roszczeń zgodnie z przepisami prawa.

§ 43.  Przekroczenie terminu zwrotu wypożyczonych materiałów bibliotecznych oraz nieuregulowanie należnych opłat skutkuje zablokowaniem konta bibliotecznego i utratą prawa do korzystania z wszelkich usług Biblioteki, do czasu uregulowania zobowiązań.

§ 44.    Wszelkie zobowiązania finansowe wobec Biblioteki, Użytkownik może wpłacić
w dowolnej agendzie lub na rachunek bankowy Biblioteki.  

Rozdział 5

Poszanowanie materiałów bibliotecznych

§ 45.    Użytkownik jest zobowiązany do poszanowania materiałów bibliotecznych i ponosi odpowiedzialność materialną za powierzone mu zbiory od chwili wypożyczenia do ich zwrotu. W momencie wypożyczenia powinien zwrócić uwagę na ich stan, a zauważone uszkodzenia zgłosić bibliotekarzowi. Braki stwierdzone przez bibliotekarza, a niezgłoszone przy wypożyczeniu obciążają Użytkownika.

§ 46.    Za szkody wynikłe z zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia materiału bibliotecznego Użytkownik wpłaca odszkodowanie, które bibliotekarz ustala według bieżącej szacunkowej wartości nabycia.

§ 47.    W razie zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia jednego z woluminów wypożyczonego wydawnictwa wielotomowego Użytkownik odpowiada jak za utratę całości wydawnictwa.

§ 48.    Użytkownik może, za zgodą bibliotekarza, dostarczyć w miejsce zagubionych, zniszczonych lub uszkodzonych materiałów bibliotecznych, inne materiały biblioteczne o nie mniejszej wartości, przydatne Bibliotece.

Rozdział 6

Kaucje

§ 49.    Użytkownik, który zamierza wypożyczać materiały biblioteczne, a nie posiada adresu zamieszkania na terenie powiatu bełchatowskiego, jest zobowiązany do wpłacenia zryczałtowanej kaucji w wysokości zgodnej z obowiązującym cennikiem. Wpłaty może dokonać w dowolnej agendzie lub na rachunek bankowy Biblioteki. W przypadku wpłaty na rachunek bankowy, wypożyczenie materiałów bibliotecznych, będzie możliwe po zaksięgowaniu środków na rachunku bankowym Biblioteki.

§ 50.    Użytkownik, który zamierza wypłacić kaucję, winien poinformować o tym agendę,
w której chce dokonać wypłaty, co najmniej z 3-dniowym wyprzedzeniem. Biblioteka wypłaca kaucję gotówką lub przelewem na rachunek bankowy Użytkownika wskazany we wniosku o zwrot kaucji.

§ 51.    Wpłacona kaucja nie podlega oprocentowaniu.

§ 52.    Kaucja przechodzi na rzecz Biblioteki:

1)        po roku od zaprzestania wypożyczania materiałów bibliotecznych;

2)        w przypadku zaliczenia jej na poczet zobowiązań Użytkownika wobec Biblioteki.

§ 53.    Odpowiednie porozumienia zawarte pomiędzy Biblioteką a innymi podmiotami (np. szkołami) zwalniają Użytkownika z wpłaty kaucji.

Rozdział 7

Korzystanie ze stanowisk komputerowych

§ 54.  Stanowiska komputerowe służą do pozyskiwania informacji z bibliotecznych baz danych i zasobów Internetu.

§ 55.    Ze stanowiska komputerowego może korzystać Użytkownik, który ukończył 13 lat. Bibliotekarz odnotowuje rozpoczęcie i zakończenie pracy przy komputerze.

§ 56.  Użytkownik powinien posiadać elementarną znajomość obsługi komputera. Bibliotekarz nie ma obowiązku udzielania stałej pomocy.

§ 57.  Użytkownik ma prawo korzystać, po uzyskaniu zgody bibliotekarza, z własnego sprzętu komputerowego (np. laptop, notebook, tablet, smartfon).

§ 58.  Zabrania się kopiowania na dysk twardy komputera danych, aplikacji i stron dostępnych w Internecie.

§ 59.    Zabrania się zmieniania konfiguracji oprogramowania zainstalowanego na lokalnym dysku twardym oraz korzystania z przenośnych pamięci masowych.

§ 60.    Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje monitorowanie przez bibliotekarza,
w dowolnym czasie, wykonywanych czynności. W przypadku stwierdzenia naruszenia zasad może nastąpić natychmiastowe przerwanie sesji Użytkownika.

§ 61.    Osoba małoletnia może zostać pozbawiona dostępu do stanowiska komputerowego na żądanie opiekuna prawnego.

§ 62.    Użytkownik ma prawo do wyszukiwania informacji z Internetu, wyłącznie przy pomocy przeglądarki zainstalowanej na dysku lokalnym komputera.

§ 63.    Zabrania się otwierania stron internetowych zawierających informacje o charakterze pornograficznym, nawiązujące do przemocy, wulgarne, obrażające uczucia lub dobre obyczaje oraz korzystania z płatnych stron Internetu.

§ 64.    Użytkownik ponosi odpowiedzialność za szkody i nadużycia popełnione przy użyciu udostępnianego mu stanowiska komputerowego.

§ 65.    Korzystanie z baz danych, zasobów sieci Internet oraz wszelkich usług informacyjnych, kserograficznych i bibliograficznych powinno odbywać się bez naruszenia przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Rozdział 8

Dane osobowe przetwarzane przez Bibliotekę

§ 66.    Dane osobowe podlegają ochronie zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

§ 67.    Administratorem danych osobowych jest Biblioteka, ul. Kościuszki 9,
97-400 Bełchatów.

§ 68.    Kontakt z inspektorem ochrony danych pod adresem e-mail: inspektor@biblioteka.belchatow.pl.

§ 69.    Biblioteka przetwarza dane osobowe w następujących celach: udostępniania i ochrony materiałów bibliotecznych, w tym dochodzenia roszczeń, statystycznych, zaspokajania
i rozwijania potrzeb oświatowych, kulturalnych i informacyjnych społeczeństwa oraz upowszechniania wiedzy i kultury (promocji czytelnictwa) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze) oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora). Podstawą prawną przetwarzania są ustawy
o: bibliotekach, statystyce publicznej, organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz Kodeks cywilny.

§ 70.    Dane kontaktowe (adres e-mail, nr telefonu) Biblioteka przetwarza w celu kontaktu
 i możliwości korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną na podstawie art. 6 ust.1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów). W przypadku osoby małoletniej zgody udziela opiekun prawny. Podanie danych kontaktowych jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie tych danych w ww. celu.

§ 71.    Podanie przez Użytkownika danych osobowych, za wyjątkiem telefonu kontaktowego
 i adresu e-mail jest dobrowolne, ale niezbędne do korzystania z usług Biblioteki. Wyrażenie zgody na przetwarzanie przez Bibliotekę danych kontaktowych (nr telefonu, adres e-mail) jest dobrowolne.

§ 72.    Biblioteka może pobrać dane identyfikacyjne, dane identyfikacyjne opiekuna prawnego (w przypadku osoby małoletniej) oraz dane kontaktowe (adres zamieszkania)
z rejestru PESEL.

§ 73.  Odbiorcą danych osobowych Użytkownika Biblioteki może być podmiot uprawniony na podstawie przepisów prawa.

§ 74.    Biblioteka udostępnia dane osobowe Użytkownika Biblioteki podmiotowi dostarczającemu i wspierającemu system komputerowy w celu obsługi Użytkownika,
z którym Biblioteka podpisała umowę powierzenia danych.

§ 75.  Dane osobowe Użytkownika, Biblioteka przechowuje przez okres niezbędny do realizacji celu, a po 5 latach od ostatniej aktywności to jest: np. zwrot, nieodebranie zamówionych lub zarezerwowanych materiałów bibliotecznych, aktualizacja karty zobowiązania, przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa.

§ 76.    Użytkownik Biblioteki ma prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, prawo do ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych (jeżeli są przetwarzane w powszechnie obowiązującym formacie elektronicznym, a podstawą przetwarzania jest zgoda).

§ 77.    W każdej chwili Użytkownik ma prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celu promocji czytelnictwa. Biblioteka przestanie przetwarzać dane osobowe w ww. celu, chyba że będzie w stanie wykazać, że w stosunku do tych danych istnieją dla Biblioteki ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec interesów, praw i wolności Użytkownika lub dane są dla Biblioteki niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

§ 78.    Użytkownik ma prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych kontaktowych (adres e-mail, nr telefonu), w dowolnym momencie bez wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody. Cofnięcie zgody przez Użytkownika ograniczy zakres świadczonych przez Bibliotekę usług.

§ 79.    Biblioteka może usunąć dane Użytkownika z bazy Użytkowników, jeśli nie posiada on zobowiązań wobec Biblioteki.

§ 80.    W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych, każdy Użytkownik może zwrócić się do Biblioteki z prośbą o udzielenie informacji. Niezależnie od powyższego, ma również prawo do złożenia skargi, w związku z przetwarzaniem danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Rozdział 10

Przepisy końcowe

§ 81.    W razie naruszenia przez Użytkownika obowiązków wynikających z Regulaminu, kierownik agendy może skierować do Dyrektora wniosek o podjęcie decyzji o czasowym lub całkowitym pozbawieniu Użytkownika prawa do korzystania z materiałów i usług Biblioteki.

§ 82.  Skargi i wnioski należy zgłaszać w sekretariacie Biblioteki.

§ 83.  Rozstrzyganie kwestii szczególnych należy do kompetencji Dyrektora Biblioteki lub upoważnionej przez niego osoby.

§ 84.  W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają następujące przepisy: ustawa o bibliotekach oraz Kodeks cywilny.

§ 85.  Niniejszy Regulamin zamieszcza się na tablicach informacyjnych we wszystkich agendach oraz na stronie internetowej biblioteki: www.biblioteka.belchatow.pl.

§ 86.  Regulamin wprowadzony zarządzeniem nr 20/2022 Dyrektora Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Józefa Ignacego Kraszewskiego w Bełchatowie z dnia 1 czerwca 2022 r. zmieniony zarządzeniem nr 11/2023 Dyrektora Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Józefa Ignacego Kraszewskiego w Bełchatowie z dnia 12 czerwca 2023 r., wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2023 roku.

 

Pliki do pobrania


regulamin_korzystania_z_materialow_i_uslug_2022_bip.pdfregulamin_korzystania_z_materialow_i_uslug_2022_bip.pdf

zarzadzenie_w_sprawie_wprowadzenia_aneksu_do_regulaminu.pdfzarzadzenie_w_sprawie_wprowadzenia_aneksu_do_regulaminu.pdf

 cennik_uslug_mipbp_im._jozefa_ignacego_kraszewskiego_w_belchatowie_bip.pdfcennik_uslug_mipbp_im._jozefa_ignacego_kraszewskiego_w_belchatowie_bip.pdf

regulamin_wydarzen_kulturalno_oswiatowych__bip.pdfregulamin_wydarzen_kulturalno_oswiatowych_bip.pdf

zalacznik_nr_1_22.pdfzalacznik_nr_1_22.pdf

Metryka

Data utworzenia: 01.07.2022
Data udostępnienia: 01.07.2022
Sporządzone przez:
Opublikowane przez:
Ilość odwiedzin: 496
Rejestr zmian: zobacz

BIBLIOTEKA GŁÓWNA
ul. Kościuszki 9, 97-400 Bełchatów
44 632-28-71 /fax 44 632-28-71
sekretariat@biblioteka.belchatow.pl

Filia nr 1
ul. Rynek Grocholski 18
44 633-36-76
filia1@biblioteka.belchatow.pl

Filia nr 4
ul. Turkusowa 7
44 633-62-33
filia4@biblioteka.belchatow.pl